To The Top
Αναζήτηση:   print Εκτύπωση 

 Αρχική             Επικοινωνία            add to favorites  


 

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της Συνάντησης με Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster) ή Video Παρουσίαση, στo πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά. Οι εργασίες που θα επιλεγούν προς παρουσίαση θα δημοσιευτούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και η ταξινόμησή τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

 

Τρόποι Παρουσίασης

 • Αναρτημένη Ανακοίνωση
 • Video Παρουσίαση

Θεματικές Ενότητες

 • Ιδιοπαθή γενικευμένα επιληπτικά σύνδρομα
 • Εστιακά επιληπτικά σύνδρομα
 • Νευροψυχολογικές παράμετροι επιληψίας
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας: Παρόν και μέλλον

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του on-line συστήματος της επίσημης ιστοσελίδας του Συνέδριου.
Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω Οδηγίες, πριν από την υποβολή του κειμένου σας.

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων

Οι επιλεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου δημοσιεύονται στο Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί. Για το λόγο αυτό, οι συγγραφείς παρακαλούνται να τηρούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες σύνταξης:

 • Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Προτεινόμενη γραμματοσειρά: Tahoma, 10 cpi, justified.
 • Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 • Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος ολογράφως και μετά του επωνύμου.
 • Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας πρέπει να αναγράφεται πρώτος, με έντονους χαρακτήρες (bold).
 • Στην περίληψη πρέπει να αναφέρεται κάτω από τους συγγραφείς ο επιστημονικός φορέας τους, καθώς και η πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
 • Η περίληψη μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, υπό τον όρο ότι αυτά δεν θα ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα υπερβαίνει τις 250 λέξεις συνολικά.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.epilepsycongress.gr). Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

 • Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από το συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. Κάθε συγγραφέας δικαιούται να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, ενώ μπορεί να συμμετάσχει ως συγγραφέας σε περισσότερες.
 • Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2012. Περιλήψεις που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποσταλούν εγγράφως στους υπεύθυνους για την υποβολή συγγραφείς έως τις 9 Μαρτίου 2012.

Οδηγίες Παρουσίασης Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Για την παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, θα υπάρξουν ειδικοί πίνακες, διαστάσεων 0,90 μ. (πλάτος) x 1,80 μ. (ύψος).
Τα posters θα παραμείνουν αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα συζητηθούν την Παρασκευή, 30 Μαρτίου και το Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012, κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών διακοπών. Η αποξήλωση θα γίνει την Κυριακή, 1 Απριλίου 2012, έως το πέρας του Επιστημονικού Προγράμματος. Η Γραμματεία Οργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή των posters που δεν θα αποξηλωθούν εντός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος.

Βράβευσης Καλήτερων Εργασιών

Με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της επιληψίας, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες υποβληθείσες εργασίες.

Τα βραβεία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ως ακολούθως:
1ο Βραβείο:  1.000 €
2ο Βραβείο:     700 €
3ο Βραβείο:     500 €

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1 Απριλίου 2012, κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την υποβολή περιλήψεων
και το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου,
παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία Οργάνωσης,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
epilepsy@erasmus.gr

  Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 29 Φεβρουαρίου 2012
  Λήξη Α′ Περιόδου Προεγγραφών
    
 • 29 Φεβρουαρίου 2012
  Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων
    
 • 28 Μαρτίου 2012
  Λήξη Β′ Περιόδου Προεγγραφών
     
 • 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012
  Διεξαγωγή Συνεδρίου

  Φορείς Διοργάνωσης

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας

 

 

Με τη συνεργασία:
   


 

Ελληνική Εθνική Ένωση
κατά της Επιληψίας

 

Κυπριακή Εταιρεία Επιληψίας